semana sanata 1

Mga Pagninilay at Gabay para sa Semana Santa 2003

Sa panahon ngayon, marahil marami sa atin ang nakakaramdam ng pagod, pangamba, at kawalan ng pag-asa sa mundo. Ngunit sa gitna ng mga hamon at pagsubok, narito ang Semana Santa upang magbigay sa atin ng pagkakataon na magpahinga, mag-isip-isip, at magdasal. Ito ang panahon kung saan alalahanin natin ang dakilang sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoon para sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay muli, ipinakita sa atin ng Diyos ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pag-asa. Ito ang panahon kung saan magkakaisa tayo bilang mga Kristiyano upang magbigay ng pag-asa, pagmamahal, at suporta sa ating kapwa. Gamitin natin ang linggong ito para magpakabuti at magpakalapit sa Diyos at sa ating mga kapwa tao. Nawa’y magdala ito ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso sa panahong ito ng Semana Santa.

  1. “Sa linggong ito ng Semana Santa, alalahanin natin ang sakripisyo at pagmamahal ng ating Panginoon. Siya ang nagbigay ng buhay Niya para sa atin, upang tayo’y maligtas. Ano ang kaya nating ialay sa Kanya bilang pasasalamat?”
  2. “Sa panahon ngayon, mahirap maniwala sa pag-ibig at kabutihan ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng Diyos, ipinakita Niya sa atin na mayroong ganap na pag-ibig at kabutihan sa mundo. Sa araw na ito, ipagdasal natin ang pagkakaisa at kapayapaan para sa lahat ng tao.”
  3. “Napakalaking sakripisyo ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Huwag nating sayangin ang kanyang sakripisyo sa pamamagitan ng ating mga kasalanan. Sa halip, gamitin natin ang linggong ito para magpakabuti at maglingkod sa kapwa.”
  4. “Ang Semana Santa ay isang panahon ng pagpapakumbaba at pag-alala sa mga bagay na mahalaga sa atin. Sa panahong ito, magbigay tayo ng oras para magdasal, magpakabuti, at magbigay ng pagmamahal sa ating kapwa.”
  5. “Sa halip na magbigay ng kritisismo at paghuhusga sa ating kapwa, gamitin natin ang Semana Santa para magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kanila. Isang ngiti, isang yakap, isang mensahe ng pagpapahalaga – lahat ng ito ay may malaking bisa para sa isang taong nangangailangan ng tulong at suporta.”
  6. “Ang pagkakatawang-tao ng Diyos ay isang paalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mundong ito. Lahat tayo ay mayroong pag-asa at kabutihan sa ating kalooban. Sa panahong ito, magbigay tayo ng pag-asa at pagmamahal sa mga taong nasa paligid natin.”
  7. “Sa panahon ngayon, kailangan nating magpakatatag at magpakalakas sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Gayunpaman, hindi natin dapat kalimutan ang ating mga responsibilidad sa ating kapwa. Sa Semana Santa, magbigay tayo ng pagmamahal at suporta sa mga taong nasa paligid natin.”
  8. “Ang Semana Santa ay isang panahon ng paglilinis at pagbabago. Kung mayroon man tayong kasalanan sa ating kapwa o sa Diyos, ito na ang tamang panahon para magpakumbaba at magpakatotoo. Huwag natin pabayaan ang pagkakataon na ito na magbigay ng pagbabago sa ating mga buhay.”
  9. “Sa Semana Santa, magbigay tayo ng oras para magpahinga at mag-isip-isip. Sa gitna ng mga gawain at mga responsibilidad, hindi natin dapat kalimutan ang ating sarili. Ito ang panahon para mag-reflection at magpakalma ng ating kalooban.”
  10. “Ang Semana Santa ay isang paalala sa atin na mayroong isang Diyos na nagmamahal at nag-aalala sa atin. Kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon, hindi natin dapat kalimutan ang ating pananampalataya. Sa panahon na ito, magdasal tayo at magtiwala sa mga plano ng Diyos para sa atin.”

Sa pagtatapos ng Semana Santa 2003, nawa’y magdala ito ng kakaibang kagalakan at pag-asa sa ating mga puso. Sa pamamagitan ng mga pagninilay at gabay na ito, tayo ay nakapagpahinga, nakapag-isip at nakapagdasal. Ngayong tapos na ang linggong ito, nawa’y magpatuloy pa rin tayo sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa tao. Ipagpatuloy natin ang ating mga ginawang pagpapakabuti sa sarili at sa mga taong nasa paligid natin. Ito ang panahon upang magpalakas at magpakatatag sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa darating na taon, nawa’y magkaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa tao. Magandang araw sa ating lahat!